نژاد سگ

جثه بزرگ

آکیتا
بوردرکالی
ژرمن شپرد
چاوچاو
گلدن رتریور
ساموید
پودل استاندارد
دوبرمن